بزرگ‌ترین انتشارات خصوصی در اختیار تامین اجتماعی

نویسنده

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان تامین اجتماعی کلیه سهام انتشارات علمی و فرهنگی را خرید. طبق این گزارش انتشارات علمی و فرهنگی بزرگ‌ترین «بنگاه‌ خصوصی» نشر در سازمان خصوصی‌سازی‌ست.

بر اساس این خبر تامین اجتماعی سهام این انتشارات را با قیمت بیش از ۲۶ میلیارد تومان خریداری کرده است.

در حلی‌که ۵۱ درصد از سهام فعلی این موسسه در اختیار صندوق تامین اجتماعی‌ست «این میزان سهام به قیمت پایه هر سهم ۷۹ هزار و ۴۶۹ ریال و ارزش کل پایه ۲۶۴ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۹۷۴ ریال آگهی شده بود و خریدار باید ۴۰ درصد مبلغ پیشنهادی خود را به صورت نقد و بقیه را به صورت قسطی در مدت ۲ سال بپردازد».

به گزارش خبرگزاری مهر امیر‌ خوراکیان رئیس سابق سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، احمدرضا درویش کارگردان سینما و مسعود کوثری استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در حال حاضر از سوی صندوق تامین اجتماعی به عنوان اعضاء جدید هیئت مدیره این موسسه نشر انتخاب شده‌اند.