هزارپایی با 32 جفت چکمه

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

سووال انسانشناسی اول: اگر گفتید زنها و مردها در مبارزه سیاسی چه فرقی دارند؟

جواب: زنها تا آخرش می مانند، مردها می خواهند زودتر به آخرش برسد.

 

سووال انسانشناسی دوم: اگر گفتید زنها و مردها در سیاست چه فرقی دارند؟

جواب: زنها چیزهایی که به دست آوردند حفظ می کنند، مردها سعی می کنند چیز دیگری به دست بیاورند، ممکن است بهتر باشد، ممکن است بدتر باشد. ممکن است جلوتر بروند، یا سی سال به عقب برگردند.

 

سووال انسانشناسی سوم: فرق بوشمن ها با لباس شخصی ها چیست؟

جواب: بوشمن ها لباس نمی پوشند.

 

سووال حقوق جزایی: فرق همسری که خیانت کند، با رئیس جمهوری که خیانت کند چیست؟

جواب: وقتی همسری خیانت کند و شما بفهمید می توانید از او جدا شوید، اما اگر رئیس جمهوری خیانت کند و شما بفهمید زندانی می شوید.

 

سووال جانورشناسی اول: اگر گفتین پوپولیست ترین حیوون دنیا کدام است؟

جواب: خرخاکی است، چون هم خراست، هم خاکی.

 

سووال جانورشناسی دوم: چرا هزارپا یک سردار بزرگ است؟

جواب: چون 32 جفت چکمه می پوشد. با 32 دندان گاز می گیرد و همیشه آدم را از هزارپایی که ندارد می ترساند.

 

سووال جانورشناسی سوم: چرا سوسک ها موجودات متفکری هستند؟

جواب: چون اینقدر به همه چیز شک کردند که سوسک شدند، وگرنه خر می شدند.

 

سووال جانورشناسی چهارم: چرا به یک زرافه هیچ وقت نمی شود دروغ گفت؟

جواب: چون همیشه همه چیز را از بالا می بیند و در جریان همه چیز هست.

 

سووال جانورشناسی پنجم: چرا اسب حیوان نجیبی است؟

جواب: چون هم تند می رود، هم سواری می دهد، هم زیباست، هم همیشه توی آخور نگهش می دارند.

 

سووال جانورشناسی ششم: چرا خر خیلی خر است؟

جواب: چون بار می برد، با هر سرعتی بخواهیم راه می رود، پالون روی دوشش می گذاریم، برای تفریح سوارش می کنیم، هر چه دست مان بیاید می دهیم بخورد، هیچ اعتراضی ندارد، فقط هر چند ماه یک بار چنان لگدی می زند که تا ماهها نمی توانی تکان بخوری.

 

سووال جانورشناسی هفتم: یک رئیس جمهور جزو پستانداران است یا تخم گذاران؟

جواب: وقتی درباره افزایش جمعیت فکر می کند، جزو تخمگذاران است، ولی وقتی می خواد آن را عملی کند، جزو پستانداران.

 

سووال فلسفی اول: تفاوت بین بالقوه و بالفعل

جواب: بالقوه رئیس جمهوری است که با دیدنش به فکر همه چیزهای خوبی که نداری و خواهی داشت می افتی، بالفعل رئیس جمهوری است که با دیدنش یاد همه چیزهایی که داشتی و نداری می افتی.

 

سووال فلسفی دوم: تفاوت تصور و تصدیق

جواب: تصور این است که تو فکر می کنی مگر ممکن است بدتر از این بشود، تصدیق این است که هر چه فکر می کنی می بینی بدتر از این ممکن نیست.

 

سووال فلسفی دوم: دیالکتیک یعنی چی؟

جواب: دیالکتیک یعنی اثر متقابل موضوعات بر هم، مثلا مردم نارضایتی خود را نشان می دهند و دولت همه آنها را دستگیر می کند.

 

سووال فلسفی چهارم: تفاوت بین وجود و ماهیت؟

جواب: وجود یعنی یک رهبر، اما ماهیت یعنی یک رهبر که قانونگذار است، رئیس جمهور است، شاعر است، فرزانه است، دستور تیر می دهد، به مردم چفیه می دهد، کراوات شان را می گیرد.

 

سووال فلسفی پنجم: تضاد یعنی چه؟

جواب: تضاد یعنی اینکه حکومت تصمیم می گیرد با وحدت کلیه نیروها کشور را اداره کند، ولی آنها را زندانی می کند.

 

سووال فلسفی ششم: شیئی مفقود بلاموضوع یعنی چه؟

جواب: شیئی مفقود بلاموضوع یعنی اینکه رهبر تصمیم می گیرد با درایت کشور را اداره کند، ولی چنین درایتی وجود ندارد.

 

سووال فلسفی هفتم: نقض غرض یعنی چه؟

جواب: نقض غرض یعنی اینکه شما برای حکومت بر دیگران همه آنها را از بین می برید، بعد دیگر کسی وجود ندارد که بر او حکومت کنید.