۱۷ آبان ۱۳۹۱ - نگاه دیگر

۱۴ شهریور ۱۳۹۱ - راهی برای مبارزه با تجاوز جنسی

۲۰ فروردین ۱۳۹۱ - قتل تحت لوای ناموس

۲۰ اسفند ۱۳۹۰ - زنان کرد و مشارکت سیاسی

۶ اسفند ۱۳۹۰ - اندر نامه نامجو

۲ اسفند ۱۳۹۰ - حق حفظ زبان مادری یا یکپارچگی؟

۲۳ مرداد ۱۳۹۰ - استراتژی تهاجمی جمهوری اسلامی علیه کردها