۱۵ فروردین - به نام ملت، به کام حاکمیت

۶ آبان ۱۳۹۲ - جامعه مدنی در فضای جدید

۲۸ آبان ۱۳۹۰ - نقدی بر فضای بحث حمله نظامی

۲۹ شهریور ۱۳۹۰ - تکه ای دیگر از پازل اقتدار

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ - شکنجه در زندان‌های ایران

۵ آبان ۱۳۸۷ - چه فرقی می کند وقتی…

۳۰ تیر ۱۳۸۷ - برای دوستان دربندم

۲۶ خرداد ۱۳۸۶ - نامه ای پیش از دستگیری