۲۵ مهر ۱۳۸۹ - احضار کفیل و اخراج از دانشگاه

۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - افت تحصیلی در مناطق غیرفارس ایران

۳۰ شهریور ۱۳۸۹ - سعید متین پور و سکوت رسایش

۲۸ شهریور ۱۳۸۹ - حکومت دینی در ترکیه ممکن نیست

۲۲ شهریور ۱۳۸۹ - پرونده ای که جهان را به واکنش واداشت

۱۰ شهریور ۱۳۸۹ - صدایشان را زیرشکنجه شنیده اند

۶ شهریور ۱۳۸۹ - دستگیری دانشجویان زخمی دربیمارستان

۱۸ مرداد ۱۳۸۹ - توهین از زمین فوتبال تا زندان

۲ مرداد ۱۳۸۹ - تعریف شکنجه را نمی دانستیم

۱۶ تیر ۱۳۸۹ - صدایی که سرکوب شد

۲۹ خرداد ۱۳۸۹ - فعالان آذربایجانی بدون وکیل و ملاقات در زندان

۲۳ خرداد ۱۳۸۹ - فعال آذربایجانی مدافع محیط زیست در زندان