۲۶ بهمن ۱۳۸۸ - درس شکست

۱۷ آبان ۱۳۸۸ - آیینه اوهام

۹ آبان ۱۳۸۸ - عمامه ای بر زمین

۲۶ مهر ۱۳۸۸ - پس از خامنه ای

۲۰ مهر ۱۳۸۸ - حلقه اقبال ناممکن

۲۰ مهر ۱۳۸۸ - حلقه اقبال ناممکن

۱۳ مهر ۱۳۸۸ - اوباما و شفافیت

۲۵ شهریور ۱۳۸۸ - دو خدمت بزرگ احمدی نژاد