۲۰ مرداد - کلید ترور در میان احزاب کرد

۱۱ خرداد ۱۳۹۳ - عاشقانه ناظری سیاسی شد

۱۳ آبان ۱۳۹۲ - خط مقدم ما و شما

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - فرزاد رفت که بماند

۲ اسفند ۱۳۹۱ - زبان در قدرت و قدرت در زبان

۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - بحران همبستگی نخبگان قدرت

۲۰ آذر ۱۳۹۱ - شین آباد و خنده مضحک وزیر

۱۱ مهر ۱۳۹۱ - شبح تجزیه طلبی و روشنفکران ایرانی

۱۲ شهریور ۱۳۹۱ - تأملی بر یک تفاهم نامه

۲۸ تیر ۱۳۹۱ - سیاست خارجی ایران پس از سقوط بشار اسد

۱۱ تیر ۱۳۹۱ - حافظه کبودوند و فراموشی زندانبان

۹ اسفند ۱۳۹۰ - تحریم فعال به مثابه مشارکت سیاسی

۱۹ بهمن ۱۳۹۰ - به ابراهیم یونسی

۸ آذر ۱۳۹۰ - فضیلت و رذیلت جنگ

۴ مهر ۱۳۹۰ - اعدام در ملاء عام، حک قدرت

۲۱ تیر ۱۳۹۰ - بازی حاصل جمع صفر

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ - 25اردیبهشت، اثبات پویا بودن دانشگاه