۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ - طرح مطالبات مشخص

۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ورزش و سیاست

۲۳ فروردین ۱۳۸۸ - موسوی و آرای طبقه متوسط

۱۵ بهمن ۱۳۸۷ - انتقاد از خود

۱۲ آذر ۱۳۸۵ - دولت نهم: مضطرب، غیر متعهد و بدون آینده