۱۱ آذر - عیب از اسلام یا مسلمانی؟

۸ مرداد ۱۳۹۰ - در باب غفلت

۱۱ تیر ۱۳۹۰ - آرمان نسل سوم

۱۶ خرداد ۱۳۹۰ - قدرت توهم و توهم قدرت

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ - در فواید کتاب نخواندن

۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - یادی از یک هم بند

۶ بهمن ۱۳۸۹ - اخلاق فضیلت گرا

۱۳ دى ۱۳۸۹ - برادرم حسین رونقی ملکی