۲۳ مهر - ماهی و جفتش

۱ شهریور ۱۳۹۱ - آینه در آینه

۲۸ تیر ۱۳۹۱ - حرف اول

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ - حرف اول

۲۴ شهریور ۱۳۸۹ - بیست سال بعد از رفتن مهدی اخوان

۲۰ شهریور ۱۳۸۹ - تا هستی و به یاد می آوری، محمد هست

۱۸ مرداد ۱۳۸۹ - آن که صادق بود و کارساز