۲۱ شهریور - هیچ اصلاح طلبی مخالف برجام نیست

۲۲ آذر ۱۳۹۰ - همه‌پرسی به جای دخالت نظامی

۱ شهریور ۱۳۹۰ - تلاطم در کشورهای عربی؛ سقوط قذافی

۱۱ خرداد ۱۳۹۰ - عزیز ملت و دیانت

۱۲ آبان ۱۳۸۸ - خوش بینی و امیدواری

۱۹ مهر ۱۳۸۸ - خون ناحق