۲۵ شهریور ۱۳۹۳ - ایرانی متولد شده پشت میله های زندان

۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - موج جدید دستگیری روزنامه نگاران

۷ تیر ۱۳۹۳ - پهباد ایرانی علیه داعش

۲۶ خرداد ۱۳۹۳ - مشاوره آری، اعزام نیرو نه

۱۷ خرداد ۱۳۹۳ - به یاد خمینی با نیم نگاهی به غرب