۸ مرداد - در سرمای خوفناک انقلاب

۲۶ دى ۱۳۹۲ - اوضاع نابسامان تئاتر

۱۹ دى ۱۳۹۲ - پادشاه کمدی

۵ دى ۱۳۹۲ - بازگشت بهروز وثوقی به وطن

۲۸ آذر ۱۳۹۲ - پهلوان هنر، مسی و خون ندا