۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - رای مصلحتی یا ایجابی؟

۴ دى ۱۳۹۰ - سال ۲۰۱۱ و “آنك انسان”

۳۰ مهر ۱۳۹۰ - مرگ قذافی و رویاهای من

۲۰ مرداد ۱۳۸۸ - سلام دخترم!