۲۲ اردیبهشت - بیدار باش تاریخی به دیکتاتورها

۱۳ دى ۱۳۹۳ - صلح گرایش عصر ما

۱ آذر ۱۳۹۳ - اندیشه ی مسلّط در قرن بیست و یکم

۱۰ آبان ۱۳۹۳ - دست‌های استعمار در پشت گروه‌های افراطی

۱۶ دى ۱۳۹۱ - جنبش جهانی رفع تبعیض، و بایدهای ما

۱۷ مهر ۱۳۹۱ - صلح یا بیگانه ستیزی

۷ فروردین ۱۳۹۱ - دوست داشتن دنیا

۶ تیر ۱۳۹۰ - آنان که عظمت در نگاهشان بود

۳ خرداد ۱۳۹۰ - ما وجنبش جهانی