۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - سکوت قربانی علامت رضا نیست

۱ بهمن ۱۳۹۲ - منطق معیوب ناقضان حقوق بشر

۲۵ دى ۱۳۹۲ - مغالطه ناقضین حقوق بشر

۱۶ دى ۱۳۹۲ - نگاه جنسی قانون‌گذار به روابط اشخاص

۳ دى ۱۳۹۲ - تسامح قانون‌گذار

۲۳ آذر ۱۳۹۲ - لغو اعدام، مخالفت با قرآن است؟

۱۲ آذر ۱۳۹۲ - ناکارآمدی مجازات اعدام

۶ آذر ۱۳۹۲ - صلاحیت اخلاقی، ابهام قانون فرزندخواندگی

۲۶ آبان ۱۳۹۲ - نگاه جنسی قانوگذار در تدوین قوانین

۱۳ آبان ۱۳۹۲ - نقدی بر قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست