۲۵ آبان ۱۳۹۳ - مرتضی پاشایی، آیین و سیاست

۲۲ دى ۱۳۹۲ - این صدای من نیست، صدایم دزدیده شده

۲۵ شهریور ۱۳۹۲ - بابک زنجانی از منظر سینما؛ دشمن مردم