۱ خرداد ۱۳۹۳ - کاپیتان امریکا، سرباز زمستان

۲۸ اسفند ۱۳۹۲ - دوازده مجموعه نوروزی

۲۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲ فیلم دیدنی: رقص، وحشت و خوشحالی

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - پیتزا، توئیتر و شبی خوشحال

۸ اسفند ۱۳۹۲ - زبان آشنا و جهان ناآشنا