۱۸ تیر - بزرگمرد تنها…

۲۸ اسفند ۱۳۹۳ - سیاهه بلند فیلم‌های توقیفی‌

۴ دى ۱۳۹۳ - رادیوی امروز وامدار سنت مرتضی احمدی

۴ دى ۱۳۹۳ - موسیقی ریتمیک نیاز جامعه جوان