۲۶ آذر ۱۳۹۰ - آخرین شانزده آذر

۱۰ خرداد ۱۳۹۰ - خداحافظ عزت سرزمین من

۱۵ فروردین ۱۳۹۰ - چهره ماندگار جنبش دانشجویی

۲۴ مرداد ۱۳۸۸ - تاملی در چیستی جنبش سبز تغییر

۱۳ آذر ۱۳۸۷ - تیغ سرکوب دیگر دانشجویان را نمی ترساند‏

۷ آبان ۱۳۸۷ - خدمت سربازی، اجبار یا وظیفه؟

۱۷ آذر ۱۳۸۶ - خام احزاب نمی شویم

۱۲ شهریور ۱۳۸۶ - کدام اعتماد، کدام ملی