۱ شهریور ۱۳۹۰ - لیبرالیسم بی یال و دم

۱۹ بهمن ۱۳۸۹ - وابستگی مفید

۲۹ آذر ۱۳۸۹ - ملی مذهبی سازی جبهه اصلاحات

۲ آذر ۱۳۸۹ - بازار ستیزی و انتخابات آزاد

۱۳ آبان ۱۳۸۹ - عنوان: جنبش بهای تمام شده

۱۳ مرداد ۱۳۸۹ - اقتصاد سیاسی سپاه پاسداران

۲۶ تیر ۱۳۸۹ - جنبش سبز و اقتصاد بازار