۴ آذر ۱۳۸۷ - موسوی وقصیده وداع با یك نسل

۲۱ آبان ۱۳۸۷ - تراژدی کاریزمای ده روزه!

۳۰ مهر ۱۳۸۷ - توالی فاسد یک تئوری زائد!

۲۳ بهمن ۱۳۸۶ - در ستایش عبرت و رنج

۲۵ تیر ۱۳۸۶ - گنجی، اندیشمند نابهنگام!