۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - تجربه سیاست‌های اقتصادی

۲۳ بهمن ۱۳۸۷ - از طرح تثبیت تا طرح تحول

۱۷ شهریور ۱۳۸۷ - جامعه مدنی و اقتصاد آزاد‏

۲۸ فروردین ۱۳۸۶ - آزادی اقتصادی عین عدالت است