۱۶ مرداد ۱۳۹۳ - گفت‌وگویی بزرگ با جهان

۲ مرداد ۱۳۹۳ - آثار تقلیدی شاملو، دولت آبادی

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - هیچ شاعر زنی نتوانست فروغ را حذف کند

۲۱ فروردین ۱۳۹۳ - خاطرات واقعی یک دامپزشک زن

۵ دى ۱۳۹۲ - ستم جنسی؛ قدیمی ترین شکل نابرابری

۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ختنه زنان، سنت و مذهب

۲۱ مهر ۱۳۹۲ - موزه ویژه زن ایرانی