۲۱ آذر ۱۳۸۸ - عباس میرزا در شعار، فتحعلی شاه در عمل

۹ آذر ۱۳۸۸ - قانون شكنان واقعی

۱ آذر ۱۳۸۸ - اراذل و اوباش واقعی

۱۷ آبان ۱۳۸۸ - برنده ها و بازنده های انتخابات

۱۷ آبان ۱۳۸۸ - برنده ها و بازنده های انتخابات

۱۲ آبان ۱۳۸۸ - اصل و فرع انتخابات

۳ آبان ۱۳۸۸ - قرآن و علوم انسانی

۳ آبان ۱۳۸۸ - قرآن و علوم انسانی

۱۲ مهر ۱۳۸۸ - بلا تکلیفی مزمن