۷ اردیبهشت - آدرس فساد

۲۶ آبان ۱۳۹۳ - سیمای مردمی كه نمی‌شناسیم

۹ مرداد ۱۳۹۱ - در مصر انقلابی چه کسی حکومت می‌کند!؟

۱۶ خرداد ۱۳۹۱ - عصر بی‌ثباتی