۲۱ فروردین ۱۳۹۱ - تجمعات خیابانی

۲ اسفند ۱۳۸۹ - زبان مادری و تصفیه ی هویتی

۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - گام اول فتح دوباره‌ی خیابان

۱۸ بهمن ۱۳۸۹ - پس از ۶۰۸ روز

۱۶ مرداد ۱۳۸۹ - اعتصاب غذا؛ فروپاشی اراده حاکم

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ما محکوم نگاهت بودیم

۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - بالابردن هزینه اعدام برای حاکمیت

۱۳ دى ۱۳۸۸ - دیکتاتوری عدم خشونت

۹ دى ۱۳۸۸ - خشم ترسیده دولت و موج بازداشت ها

۱۱ آذر ۱۳۸۸ - 30 سال اعدام سیاسی در کردستان

۲۵ آبان ۱۳۸۸ - اعدام های کردستان وجنبش سبز

۲۴ آبان ۱۳۸۸ - شیرکو در هیچ جنگ مسلحانه ای شرکت نداشته

۲۰ آبان ۱۳۸۸ - بی سرزمین تر از باد

۱۹ آبان ۱۳۸۸ - آیا احسان فتاحیان اعدام می شود؟

۶ آبان ۱۳۸۸ - ترس از جمهوری ایرانی چرا؟

۳ آبان ۱۳۸۸ - شعار ما و چماق شما

۲۸ مرداد ۱۳۸۸ - استعاره نظام و افسانه پرتقال فروش

۱۸ مرداد ۱۳۸۸ - تو را دوست می دارم چون خودکار و کاغذ

۴ خرداد ۱۳۸۸ - بی لباسی پادشاه

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ - بازی پنهان راست و چپ

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ - حمایت از میر حسین، حمایت از اصلاح طلبی نیست

۲۹ دى ۱۳۸۷ - یكسان سازی نظامی و فرهنگی

۲۲ آبان ۱۳۸۷ - آنچه در آمریكا اتفاق می‌افتد و در ایران نه