۱۶ مهر - هویت ایرانی و زبان فارسی

۹ مهر - هویت ایرانی و زبان فارسی

۵ شهریور - گلستان و دو اخلاق

۲۹ مرداد - اهل دین و نثر فارسی

۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - اهل دیوان و نثر فارسی

۱۶ بهمن ۱۳۹۳ - هویت ایرانی و زبان فارسی

۱۳ آذر ۱۳۹۳ - ملیت ایرانی و رابطهء آن با با زبان و تاریخ