۱۱ مرداد ۱۳۹۳ - ای آشنا برگو چه دیدی بگو

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ - اصرار بر تکرار سنتی غلط

۲۰ خرداد ۱۳۹۱ - درباره لغو امتیاز نشر چشمه

۱۸ فروردین ۱۳۸۹ - گفت بیماری مرا این بخت داد