۳۰ تیر ۱۳۹۳ - “نقش و جایگاه اخلاق در ناهنجاری سیاسی”

۲ آذر ۱۳۹۲ - طرحی نو برای جبهه اصلاحات

۱۶ شهریور ۱۳۹۲ - به یاد دیدبان مدنی

۲۳ تیر ۱۳۹۲ - علیه تفرقه

۳ مرداد ۱۳۸۹ - آذر پایان پاییز نیست