۱۲ آذر - کسی -انگار خوشبختانه- به فکرِ گل‌ها هست

۲۸ آبان - در انتظار جمهوری مدرن

۱۴ آبان - قتل زندگی تو یه لحظه

۳۰ مهر - جاستینا می‌خواهد حرف بزند

۲۳ مهر - با فضانوردان در اتوبوس

۱۶ مهر - آفتابی است!

۹ مهر - آرزوهای پنهان مردم ایران

۲۸ آذر ۱۳۹۲ - برات خاطره می‌سازه