۲۳ دى ۱۳۸۸ - تازه چه خبر

۲۷ آبان ۱۳۸۸ - آیینه در آیینه

۱۳ آبان ۱۳۸۸ - نگاه

۶ آبان ۱۳۸۸ - بوف کور

۲۹ مهر ۱۳۸۸ - گزارش

۲۴ تیر ۱۳۸۸ - یاد یاران

۱۷ تیر ۱۳۸۸ - صحنه

۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - تازه چه خبر