۲۶ اردیبهشت - مقاومت‌ در برابر شاخص‌ها

۱۸ فروردین ۱۳۹۳ - لزوم مشارکت بیشتر زنان

۱۶ شهریور ۱۳۹۲ - لزوم درک موقعیت منطقه یی

۹ شهریور ۱۳۹۲ - جای خالی این زنان

۲۳ مرداد ۱۳۹۲ - نمایندگان زن، نه موافق و نه مخالف

۶ مرداد ۱۳۹۲ - دستور کار جدید افراطیون

۲۰ خرداد ۱۳۹۲ - آشفتگی در میان جریانات سیاسی

۱۳ اسفند ۱۳۹۱ - سهم ما از دموکراسی چقدر است؟