۲۷ بهمن ۱۳۸۹ - جشنواره

۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - سینماگران آمریکایی در کنار پناهی در انفرادی

۷ مرداد ۱۳۸۸ - گزارش

۳۱ تیر ۱۳۸۸ - نگاه

۲۴ تیر ۱۳۸۸ - گزارش

۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - نگاه دوم