۶ آبان ۱۳۹۳ - کاهش بهای نفت، مفید برای دموکراسی

۲۷ مهر ۱۳۹۳ - نشست محرمانه در لندن

۱۸ شهریور ۱۳۹۳ - تفسیر دین برای سرکوب مجله زنان

۳۰ تیر ۱۳۹۳ - تقسیم دارایی های ثریا بین سه خیریه

۱۵ تیر ۱۳۹۳ - نفع سپاه در گفتگو با آمریکا نیست