۲۸ آبان - مضحکه صندوق لعنت

۱۴ آبان - ماتریوشکا در لس آنجلس

۳۱ شهریور - کیوسک ده ساله شد

۱۲ شهریور - استند آپ کمدین یا خواننده آلترناتیو؟