۲۳ فروردین - شب انتخابات

۵ فروردین ۱۳۹۳ - خاتمی: تندروها و تخریب خود

۱۳ آذر ۱۳۹۲ - فرصتی برای روحانی

۲۷ اسفند ۱۳۹۱ - غمگین تر شدم وقتی شهر و مردمش را دیدم

۱۷ مرداد ۱۳۹۱ - خبرنگاری در زمانه ای با خط های قرمز پر رنگ

۱۲ شهریور ۱۳۹۰ - کتاب اندیشه های مشائی به خرج دولت

۱۰ بهمن ۱۳۸۸ - مسعودم، دست هایت را در باغچه زندان بکار

۴ بهمن ۱۳۸۸ - تا آزادی روزنامه نگاران زندانی