۲۸ فروردین ۱۳۹۲ - نگاه دیگران

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ - یاد یاران - یادی از ایرج قادری

۳۰ فروردین ۱۳۹۱ - یاد یاران - یادی از فریدون پور رضا

۲۶ مرداد ۱۳۹۰ - یادداشت

۱۵ تیر ۱۳۹۰ - سینمای ایران

۷ تیر ۱۳۹۰ - سینمای ایران

۱ تیر ۱۳۹۰ - سینمای ایران