۶ بهمن ۱۳۹۳ - قربانیان همیشگی

۷ آبان ۱۳۹۳ - “هپی"هایی که خواب بهشت را در سلول می بینند

۳۰ مهر ۱۳۹۳ - مردانی که از سلولی در زندان پدری می کنند

۲۹ مهر ۱۳۹۳ - کاش خدا پیامبر دیگری بفرستد، دست از سر ما بردارند

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - گزارش و مصاحبه ای از داخل زندان رجایی شهر

۱ خرداد ۱۳۹۲ - آخرین متن

۱۰ اسفند ۱۳۹۰ - ما در زندان بیهوده پیر نمی شویم