۲ بهمن ۱۳۸۷ - نود حماسه‌ مشترک مخالفان و مخابرات!

۲۸ مرداد ۱۳۸۷ - ‏ کاش دری به تخته بخورد!

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ - صدا ♦ چهارفصل

۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ - صدا ♦ چهارفصل

۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ - صدا ♦ چهارفصل

۱۴ فروردین ۱۳۸۷ - چاپ دوم ♦ تلویزیون

۴ تیر ۱۳۸۶ - آقای عادل! به چه می گویید امنیت شغلی؟