۲۰ آذر ۱۳۸۹ - برای دل نگرانی های یک مادر

۲۶ مهر ۱۳۸۹ - رسم عاشق کشی

۱۵ تیر ۱۳۸۹ - پایم جا مانده

۲۳ خرداد ۱۳۸۹ - خانم ها آقایان گرفتیمش

۳ خرداد ۱۳۸۹ - این طرف دیوارهای اوین

۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ظلم هائی که از یاد نمی رود

۲۹ فروردین ۱۳۸۹ - مادام و رستوران سورنتو

۱۰ فروردین ۱۳۸۹ - یادی از آن روزها

۱۸ اسفند ۱۳۸۸ - براندازی را با چه می نویسند

۲۰ بهمن ۱۳۸۸ - غربت جائی است که از تو می گریزند

۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - آنها لات بودند