۳۱ خرداد - استراتژی بازگشت به مجلس مشروطه

۲۶ اردیبهشت - اقتصاد سیاسی بعد از توافق هسته‌ای

۲۴ دى ۱۳۹۳ - استراتژی و تاکتیک انتخاباتی

۱۰ آبان ۱۳۹۳ - خطایی راهبردی در انتخابات آتی

۱۱ خرداد ۱۳۹۳ - استراتژی‌های موازی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - انحصارطلبی و نیاز جامعه‌ ایرانی

۳۰ فروردین ۱۳۹۳ - جنبش زنان و ضرورت تغییر از “موضوع” به “کنشگر”

۶ بهمن ۱۳۹۲ - سوسیال–دموکراسیِ بازرگان

۲ دى ۱۳۹۲ - منشورحقوق بشر؛ گامی در مسیر دموکراسی

۲۸ خرداد ۱۳۹۰ - آخرین سه گانه ی صابر

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ - راهنمای عمل سیاسی مهندس سحابی