۲۲ مرداد - نقش مشروطه در تاریخ نشر

۱۴ مرداد - از تاریخ بیداری ایرانیان تا روایتی زنانه از انقلاب

۱ مرداد - هم‌صدا با تاریخ

۱۱ تیر - همخوانی غول‌ها روی پیشخوان

۲۸ خرداد - خطابه‌های تقی‌زاده و بورژوازی مستغلات در ایران

۷ خرداد - از خانه‌ تاریک سیامک تا تادیب‌النسوان بی‌بی خانم

۳۰ مهر ۱۳۹۲ - توزیع فقر در قالبی رابین‌هودی