۱۹ شهریور - سفر از میان جنگلهای سیاه

۲۸ خرداد - آشپزی و فیلمسازی

۷ خرداد - تاکسی: چشمی برای بازگشت تاکسی

۳۰ مرداد ۱۳۹۳ - شاعری که رودخانه ایست سیمین

۲۷ مرداد ۱۳۹۳ - دختر خیام

۲۶ تیر ۱۳۹۳ - باغ خیام و روبنز

۱۹ تیر ۱۳۹۳ - “هدا گابلر” و حدیث نفس ما ایرانی‌ها

۱۲ تیر ۱۳۹۳ - چراغ‌ها را من روشن می‌کنم

۵ تیر ۱۳۹۳ - از هدهد شانه به سر تا سیمرغ

۲۹ خرداد ۱۳۹۳ - مخمل به روایت جهان

۲۲ خرداد ۱۳۹۳ - مراوده با جهان مرده

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - تفکری در فاصلۀ ترسا تا صنعان

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - دستیابی به جهان باز اندیشه

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ - هفت “سین” یا هفت “سیم”