۲۹ آبان ۱۳۸۷ - اشتباهات آمریكا در دوره انقلاب ایران

۲۷ مهر ۱۳۸۷ - بحران اقتصادی مغرب زمین

۱۳ فروردین ۱۳۸۷ - به یاد دكتر فریدون آدمیت

۶ آبان ۱۳۸۶ - هشداری برای هموطنان

۲۰ دى ۱۳۸۵ - ایدئولوژی های ناكجاآباد

۲ دى ۱۳۸۵ - مردم نشان دادند از دولت راضی نیستند

۲۱ آبان ۱۳۸۵ - انتخابات آمریكا و موقعیت جهانی ایران