۲ آبان - رفع تحریم و حوزه فرهنگی

۳۰ تیر - صلح در سایه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - معلمی شغل انبیاست

۲۷ آبان ۱۳۹۲ - شام غریبان

۱۳ مهر ۱۳۹۲ - شنبه، شنبه درد

۶ مهر ۱۳۹۲ - گلد‌‌‌‌‌‌ان شمعد‌‌‌‌‌‌انی

۲۳ بهمن ۱۳۹۱ - نامه ای به زهرا رهنورد

۲۹ فروردین ۱۳۹۱ - ما را به خیر تو امید نیست

۲۱ فروردین ۱۳۹۱ - قدر استاد نكو دانستن

۱۷ خرداد ۱۳۹۰ - اعتراف همسر یک زندانی سیاسی

۵ دى ۱۳۸۹ - با عطر ایمان

۲ خرداد ۱۳۸۹ - خاطرات خرداد 76

۱۲ اسفند ۱۳۸۸ - تجدید پیمان

۱۱ دى ۱۳۸۸ - یاد مسیحمان می اندازد

۲۵ مهر ۱۳۸۸ - زمانی که باید به مردگان پناه برد

۲۹ شهریور ۱۳۸۸ - فطریه

۴ شهریور ۱۳۸۸ - سمفونی عاشقان