۲۶ تیر ۱۳۹۱ - بسیج در نفت و آمار مبهم

۱۵ خرداد ۱۳۹۱ - ابی در شهر هزار و یك‌شب

۲۹ بهمن ۱۳۹۰ - به خودمان نبازیم

۱۸ دى ۱۳۹۰ - نفت “اسكار” می‌گیرد؟

۵ دى ۱۳۹۰ - پوست و استخوان نفت

۷ آذر ۱۳۹۰ - “ویترین” نفتی

۳۰ آبان ۱۳۹۰ - نفت سلاح نیست

۹ مهر ۱۳۹۰ - نفت مال مردم است