۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - فواید و مضار قطع اینترنت

۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - خدمتكار خانه علی‌اكبر دهخدا

۱۰ بهمن ۱۳۸۷ - موسوی؛ مردی که باید از نو شناخت

۱ بهمن ۱۳۸۶ - آقای كروبی از اسب افتادید، از اصل نیفتید

۱۳ شهریور ۱۳۸۶ - شمشیر وثیقه

۱۳ تیر ۱۳۸۶ - پنجمین مسوولیت سخنگوی دولت

۱۲ تیر ۱۳۸۶ - یك دم نگاه كن…

۲۲ آذر ۱۳۸۵ - خواب آشفته