۲۴ دى ۱۳۹۳ - ارثیه‌های شوم

۱۱ خرداد ۱۳۹۳ - به نشانه دوستی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ایلام و رنج هایش

۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - هشدار به رییس جمهور

۱۹ آبان ۱۳۹۲ - مصیبت ملی

۳ شهریور ۱۳۹۲ - معصومیت رنگ باخته

۱۶ مرداد ۱۳۹۲ - بازی شروع شد

۲ مرداد ۱۳۹۲ - برای سعید مدنی

۲۹ تیر ۱۳۹۲ - تبعات یک فتوا

۲۸ فروردین ۱۳۹۲ - سلطه واژگان

۲۱ فروردین ۱۳۹۲ - تنها پهلوان

۵ مهر ۱۳۹۱ - نگاه ما

۲۹ شهریور ۱۳۹۱ - رنج همبستگی یا درد جدایی

۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ - شما را به این خانه راهی نیست

۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ورود زنان به عرصه انتخابات ‏

۲۶ فروردین ۱۳۸۸ - قتلهای ناموسی