۲۳ آبان ۱۳۸۹ - ورود شیعیان به فلسطین ممنوع است

۹ آبان ۱۳۸۹ - توبه، راه رهایی است

۴ آبان ۱۳۸۹ - مارتین لوتر و خبرهای بد

۲ آبان ۱۳۸۹ - خاک و خون در کوچه های بن بست

۲۰ مهر ۱۳۸۹ - افتضاح روی افتضاح

۱۸ مهر ۱۳۸۹ - همه مشاوران جوان احمدی نژاد

۱۳ مهر ۱۳۸۹ - مانور یا سیرک؟

۶ مهر ۱۳۸۹ - انحلال کدام مشارکت

۴ مهر ۱۳۸۹ - یك تاریخ شهید

۳۰ شهریور ۱۳۸۹ - امشب روی پشت بام

۲۳ شهریور ۱۳۸۹ - نامه عبدالله در پارك های تهران